Finding Sisterhood

2020 - 2021

SWE

Korrespondens / Finding Sisterhood / Online Space


https://fulkonst.se/finding-sisterhood-online-space

Konstgruppen Ful välkomnar alla syskon till
Kärlekshandlingen/Solidaritetsakten/Performanceserien/Drömmen Finding Sisterhood*! En dekoloniserande och queerfeministisk kartläggning. Tillsammans med konstduon aghili/karlsson har Finding Sisterhood skapat
Korrespondens / Finding Sisterhood / Online Space - en onlinescen med ett 30-tal unika verk gjorda för konstgruppen Ful och Finding Sisterhood. 

Besökaren navigerar mellan performance i offentliga rummet, artist talks, drömmar om en bättre konstscen och hyllningar till några av de konstnärer som förändrat dans- och performancescenen för alltid. I repertoaren finns koreografen Mandeep Raikhys videodagbok från hens performanceresa i Indien, i det antinationalistiska projektet The Secular Project och performanceverk skapade för en digital scen av bl a Rani Nair, Amanda Piña, Malin Holgersson, Nasim Aghili, Timimie Märak och ButchFemmeAB som ramas in av formgivaren Lilit Asiryans lek med systerskapets digitala kropp.

Korrespondens / Finding Sisterhood / Online Space är ett samarbete mellan Finding Sisterhood och konstnärsduon aghili/karlsson

Konstnärliga ledare Finding Sisterhood: Nasim Aghili och Rani Nair (i samarbete med Malin Holgersson)
Grafisk design: Hanne Lindberg
Webb design/utveckling: Lilit Asiryan
Illustration: Shabnam Faraee
Producent: Johanna Gustafsson  

Finding Sisterhood är ett projekt av konstgruppen Ful och Rani Nair produktion och är gjort i samarbete med MDT Sthlm med stöd av Kulturrådet, Konstnärsnämndens internationella program för dans, Lunds kommun, och Stenkrossens maxistöd.Finding Sisterhood MDT
22 – 26 mars hade Finding Sisterhood residens på MDT i Stockholm och livesände presentationer, samtal, fest och workshops.

Specialinbjuden gäst var den indiska koreografen Mandeep Raikhy som höll workshops och presenterade sitt fantastiska verk Queen Size.

Om Queen Size: ”As a response to article 377 of the Indian Penal Code that criminalises gay sex in India, Queen Size is a choreographic exploration that takes the form of a detailed study of the intimacy between two men. Played out on a charpoy, the duet examines the nuts and bolts – carnal, mechanical and emotional – of a close encounter between two male bodies. In deliberately making this encounter visible, Queen Size poses questions around spectatorship, privacy and dissent. The work has been triggered by Nishit Saran’s article titled Why My Bedroom Habits Are Your Business, first published in the Indian Express in January 2000. “

Queen Size runs in a 45-minute loop played out continuously over two and a half hours. The audience can enter the performance space at specific intervals through this period, and stay for as long as they like.”

https://mandeep.wordpress.com

𝗟𝗶𝘃𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗮𝗺:
https://vimeo.com/523725581

Som avslutning på residenset bjöd Finding Sisterhood in till en exklusiv livesänd förfest till Fuls performance Baba Karam- genom Jamileh och Khordadian, som hade premiär den 26 augusti 2021 på Göteborgs dans- och teaterfestival.

Om förställningen:
Baba Karam – genom Jamileh och Khordadian är en deltagande dansföreställning som utgår ifrån vår favoritdans, den populära iranska dansformen baba karam. Tre performers och en DJ bjuder upp dig till dans och en lyssning på queera dansminnen, i ett rum inspirerat av separatistiska fester där alla oavsett bakgrund eller ålder får möjligheten att dansa för och med varandra.

Verket är också en hyllning till de två tongivande och välkända amerikanskiranska koreograferna Jamileh och Mohammad Khordadian, som inspirerat miljontals runt om i världen att dansa baba karam. De har med sina viktiga arbeten förskjutit gränserna för vad dans kan göra och betyda för människor, och hur dans skapas i diaspora.

Med den här föreställningen bjuder vi in dig till ett rum för dans och gemenskap som ställer frågor om och omkullkastar traditioner och normer inom dansfältet och västerländska sceniska presentationer. Genom den populära dansformen baba karam, i vilken queera begär alltid är närvarande, vill vi också utforska drag och maskuliniteter utifrån ett perspektiv som nödvändigtvis inte reproducerar de sanningar vi tar för givna inom en vit dragtradition. Baba Karam – genom Jamileh och Khordadian är också ett verk som ställer frågor kring intimitet, mobilitet och vårt behov av att skapa rum för gemenskap som överbryggar fysisk distans. Detta till följd av den rådande pandemin men också som en självklar verklighet för människor levandes i diaspora, på flykt och i en tid av klimatförändringar.


Konstnärligt team Baba Karam – genom Jamileh och Khordadian:
Nasim Aghili, Rani Nair, Malin Holgersson i samarbete med scenografen Björn Karlsson.

Finding Sisterhood på MDT genomförs i samarbete med MDT och i samverkan med Konstnärsnämndens internationella program för dans och med stöd av Kulturrådet.Finding Sisterhood

Finding Sisterhood är en dekoloniserande och queer kartläggning av samtida dans och performance. Denna kartläggning startar utifrån ett behov av att mobilisera en rörelse och namnge estetiska strömningar som är vibrerande och livsviktiga för den samtida dans och performancescenen, men samtidigt marginaliserade i dess arkiv och historie- skrivning. Finding Sisterhood är en av många systerliga akter där rum och plattformar formas för att presentera och skapa gemensamma språk för konstnärer som istället för att diskutera vithet, cis och heteronormer är i samtal med sina egna och angränsande communityn.

Finding Sisterhood fick publik premiär 7 november.  Minifestivalen gjordes online med världspremiären av den livesända online-föreställningen Pleasure Against the Machine av Navild Acosta och Fannie Sosa (duon bakom Black Power Naps) + ett exklusivt onlineverk av duon ButchFemmeAB + premiären av verket The Hami Project av Jafar the Superstar.


Välkomsttal och uppvärmning:

www.youtube.com/watch?v=RKwayLSg_xI&t=55s

Initiativtagare/Curatorer: Nasim Aghili och Rani Nair (i samarbete med Malin Holgersson)

Grafisk form: Hanne Lindberg

Illustration: Shabnam Faraee

Producent: Johanna Gustafsson

www.fulkonst.se


*I det här projektet använder vi systerskap/sisterhood som en beskrivning av en solidarisk och icke-hierarkisk handling. Alla våra syskon är välkomna!

Finding Sisterhood har frågat kollegor ”Hur skulle konstscenen se ut om du fick bestämma?”.

Svaren finns på vår Youtube-kanal:

https://www.youtube.com/channel/UCpGEsYwG11YLLi7MButGx6g?view_as=subscriber

Och på Facebook:

https://www.facebook.com/konstgruppenful


Finding Sisterhood är ett projekt av konstgruppen Ful och Rani Nair produktion och är gjort i samarbete med MDT Sthlm med stöd av Kulturrådet, Konstnärsnämndens internationella program för dans, Lunds kommun, och Stenkrossens maxistöd.

ENG

Welcome to Correspondence / Finding Sisterhood / Online Space


https://fulkonst.se/finding-sisterhood-online-space

The art group Ful welcomes all siblings to the Act of Love/Act of Solidarity/Performance series/Dream Finding Sisterhood*! A decolonizing and queer feminist mapping. Together with the art duo aghili/karlsson, Finding Sisterhood presents Correspondence / Finding Sisterhood / Online Space - an online venue with more than 30 unique works made for the Art Group Ful and Finding Sisterhood.

The audience navigates between performances in the public space, artist talks, dreams of a better art scene and tributes to some of the artists who’ve changed the dance and performance scene forever. The repertoire includes the choreographer Mandeep Raikhy's video diary from their performance tour in India, the anti-nationalist project The Secular Project and performance works created for a digital stage by Rani Nair, Amanda Piña, Malin Holgersson, Nasim Aghili, Timimie Märak, ButchFemmeAB and many more - sisterly presented by Lilit Asiryans playful design of Ful’s digital body.

Korrespondens / Finding Sisterhood / Online Space is a collaboration between Finding Sisterhood and the artist duo aghili/karlsson.

Artistic Leaders Finding Sisterhood: Nasim Aghili and Rani Nair (in collaboration with Malin Holgersson)
Graphic design: Hanne Lindberg
Web design/development: Lilit Asiryan
Illustration: Shabnam Faraee
Producer: Johanna Gustafsson       

Finding Sisterhood is a project by the Art Group Ful and Rani Nair Productions and is made in collaboration with MDT, Stockholm, and with support from The Swedish Arts Council, Swedish Arts Grants Committee’s International dance program, Lund’s municipality, and Stenkrossen’s maxistöd.


Finding Sisterhood MDT
During March 22 to 26 2021 Finding Sisterhood resided at MDT in Stockholm and invited to live-stream presentations, conversations, parties and workshops.

Specially invited guest Indian choreographer Mandeep Raikhy led workshops and presented their fantastic work Queen Size.

Om Queen Size: ”As a response to article 377 of the Indian Penal Code that criminalises gay sex in India, Queen Size is a choreographic exploration that takes the form of a detailed study of the intimacy between two men. Played out on a charpoy, the duet examines the nuts and bolts – carnal, mechanical and emotional – of a close encounter between two male bodies. In deliberately making this encounter visible, Queen Size poses questions around spectatorship, privacy and dissent. The work has been triggered by Nishit Saran’s article titled Why My Bedroom Habits Are Your Business, first published in the Indian Express in January 2000. “

Queen Size
runs in a 45-minute loop played out continuously over two and a half hours. The audience can enter the performance space at specific intervals through this period, and stay for as long as they like.”

https://mandeep.wordpress.com


𝗟𝗶𝘃𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗮𝗺: https://vimeo.com/523725581


There was also an exclusive and livestreamed pre-party to Ful’s performance Baba Karam - through Jamileh and Khordadian which had its premiere Aug 26 at Göteborgs dans- och teaterfestival.

Baba Karam – through Jamileh and Khordadian is a participatory dance performance based on baba karam – our favorite Iranian dance form. Three performers and a DJ invite you to dance and listen to memories of dance, in a room inspired by queer clubs and separatist parties where everyone gets to dance for and with one another. The work is also a tribute to the two influential and well-known American-Iranian choreographers Jamileh and Mohammad Khordadian, who have encouraged millions of people all over the world to dance. Their important work has expanded the boundaries for what dance can do and mean to people. For many, they have also been influential in framing a dance created in diaspora.

With this performance we invite you to a space for dance and interaction that challenges and overthrows traditions and norms in the field of dance and Western performing arts. Through the popular dance of baba karam, with queer desires always present and waiting, we also want to explore drag from a perspective that does not necessarily reproduce the given truths of a white, Western drag tradition. We welcome expressions and traditions created within the diaspora and the decolonial field of thinking and art making. Baba Karam – through Jamileh and Khordadian is also a piece that poses questions about intimacy, mobility and our need to create spaces for being together that bridge physical distances. This is a consequence of the pandemic but also an obvious reality for people living in the diaspora, as refugees, and in an era of climate change.

Artistic team Baba Karam – through Jamileh and Khordadian:
Nasim Aghili, Rani Nair, Malin Holgersson in collaboration with set designer Björn Karlsson.

Finding Sisterhood on MDT is made in collaboration with MDT and the International Dance Program at the Swedish Arts Grants Committee and supported by Swedish Arts Council.Finding Sisterhood is a decolonising and queer mapping of contemporary dance and performance. This mapping departs from a need to mobilise a movement and name aesthetic currents that are vibrating and vital to contemporary dance and performance while at the same time being marginalised in its history and archives. Finding Sisterhood is one of many sisterly acts where space and platforms are shaped to present and create collective languages for artists who instead of discussing whiteness, cis and hetero norms are in conversation with their own and adjacent communities.


Finding Sisterhood premiered to the public on November 7, 2020. The mini-festival took place online with the world premiere of the live-streamed performance Pleasure Against the Machine by Navild Acosta and Fannie Sosa (the duo behind Black Power Naps) + an exclusive online work by the duo ButchFemmeAB + the premiere of the work The Hami Project by Jafar the Superstar.


Welcome speech and warm-up:

www.youtube.com/watch?v=RKwayLSg_xI&t=55s

Originator/Curators: Nasim Aghili and Rani Nair (in collaboration with Malin Holgersson)

Graphic design: Hanne Lindberg

Illustrator: Shabnam Faraee

Producer: Johanna Gustafsson

www.fulkonst.se*In this project, we use the term sisterhood to describe a non-hierarchical act of solidarity. All our siblings are welcome!

Finding Sisterhood have asked colleagues “If it were up to you, what would the art scene look like?”

Find the answers on our YouTube channel:

https://www.youtube.com/channel/UCpGEsYwG11YLLi7MButGx6g?view_as=subscriber

And on Facebook:

https://www.facebook.com/konstgruppenfulFinding Sisterhood is a project by the Art Group Ful and Rani Nair production and is made in collaboration with MDT Sthlm, and with support from The Swedish Arts Council, Swedish Arts Grants Committee’s International dance program, Lund’s municipality, and Stenkrossen’s maxistöd.