Finding Sisterhood

2020- 2021

SWE

Korrespondens / Finding Sisterhood / Online Space


https://fulkonst.se/finding-sisterhood-online-space

Nu finns Konstgruppen Fuls dekoloniserande och queerfeministiska kartläggning Finding Sisterhood, även som onlinescen.

Tillsammans med konstduon aghili/karlsson har Finding Sisterhood skapat
Korrespondens / Finding Sisterhood / Online Space - en onlinescen med ett 30-tal unika verk gjorda för Konstgruppen Ful och Finding Sisterhood. 

Besökaren navigerar mellan performance i offentliga rummet, artist talks, drömmar om en bättre konstscen och hyllningar till några av de konstnärer som förändrat dans och performancescenen för alltid. I repertoaren finns också Fuls förfest inför den kommande föreställningen Baba Karam – genom Jamileh och Khordadian (premiär i augusti på Göteborgs Dans och Teaterfestival)
Koreografen Mandeep Raikhys videodagbok från hens performanceresa i Indien, i det antinationalistiska projektet The Secular Project. Performanceverk skapade för en digital scen av bl a Rani Nair, Amanda Piña, Malin Holgersson, Nasim Aghili, Timimie Märak och ButchFemmeAB som ramas in av formgivaren Lilit Asiryans lek med systerskapets digitala kropp.

Korrespondens / Finding Sisterhood / Online Space är ett samarbete mellan Finding Sisterhood och konstnärs duon aghili/karlsson

Konstnärliga ledare - Finding Sisterhood: Nasim Aghili och Rani Nair (i samarbete med Malin Holgersson)
Grafisk design: Hanne Lindberg
Webb design/utveckling: Lilit Asiryan
Illustration: Shabnam Faraee
Producent: Johanna Gustafsson  

Finding Sisterhood är ett projekt av konstgruppen Ful och Rani Nair produktion och är gjort i samarbete med MDT Sthlm med stöd av Kulturrådet, Konstnärsnämndens internationella program för dans, Lunds kommun, och Stenkrossens maxistöd.
Finding Sisterhood MDT
22a-26e mars kommer Finding Sisterhood till MDT.

Vi kommer livesända presentationer, samtal, fest och workshops.

Specialinbjuden gäst är den indiska koreografen Mandeep Raikhy som kommer att leda workshops och presentera sitt fantastiska verk Queen Size.

Om Queen Size: ”As a response to article 377 of the Indian Penal Code that criminalises gay sex in India, Queen Size is a choreographic exploration that takes the form of a detailed study of the intimacy between two men. Played out on a charpoy, the duet examines the nuts and bolts – carnal, mechanical and emotional – of a close encounter between two male bodies. In deliberately making this encounter visible, Queen Size poses questions around spectatorship, privacy and dissent. The work has been triggered by Nishit Saran’s article titled Why My Bedroom Habits Are Your Business, first published in the Indian Express in January 2000. “

Queen Size runs in a 45-minute loop played out continuously over two and a half hours. The audience can enter the performance space at specific intervals through this period, and stay for as long as they like.”

https://mandeep.wordpress.com


Registrera dig/er här:

https://zoom.us/webinar/register/WN_v16mhAP4QNe3aD0Anyak
vQ


𝗟𝗶𝘃𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗮𝗺:
https://vimeo.com/523725581


Det blir också en första exklusiv förfest i Fuls kommande projekt Baba Karam- genom Jamileh och Khordadian 

Om förställningen:
Baba Karam – genom Jamileh och Khordadian är ett deltagande performanceverk som utifrån den iranska dansformen Baba Karam undersöker queera dansminnen, normer kring maskulin drag och separatistiska klubbrum. Baba Karam kommer ges i form av fester som hämtar inspiration i iranska (med omnejd) separatistiska fester där kvinnor ostörda dansar för och med varandra. Vi kommer dock inte kräva att festerna är separatistiska utan är tillåtande för flera könsuttryck och identiteter. Verket kommer röra sig mellan hemmafest och klubbrum – en blandning av format som ger oss möjlighet att överbrygga scen och salong, främling och vän, performer och publik.

Häng med på förfesten i länken nedan

https://vimeo.com/523767187

Konstnärligt team:
Nasim Aghili, Rani Nair, Malin Holgersson i samarbete med scenografen Björn Karlsson.

Finding Sisterhood på MDT
genomförs i samarbete med MDT och i samverkan med Konstnärsnämndens internationella program för dans och med stöd av KulturrådetFinding Sisterhood

Konstgruppen Ful välkomnar alla syskon till
Kärlekshandlingen/Solidaritetsakten//Performanceserien/Drömmen:


Finding Sisterhood*

Finding Sisterhood är en dekoloniserande och queer kartläggning av samtida dans och performance. Denna kartläggning startar utifrån ett behov av att mobilisera en rörelse och namnge estetiska strömningar som är vibrerande och livsviktiga för den samtida dans och performancescenen, men samtidigt marginaliserade i dess arkiv och historie- skrivning. Finding Sisterhood är en av många systerliga akter där rum och plattformar formas för att presentera och skapa gemensamma språk för konstnärer som istället för att diskutera vithet, cis och heteronormer är i samtal med sina egna och an-gränsande communityn.


Finding Sisterhood fick publik premiär 7e November.  Minifestivalen gjordes online med världspremiären av den livesända online-föreställningen "Pleasure Against the Machine" av Navild Acosta + Fannie Sosa (duon bakom Black Power Naps) + ett exklusivt onlineverk av duon ButchFemmeAB + premiären av verket ”The Hami Project” av Jafar the Superstar


Välkomsttal och uppvärmning:

www.youtube.com/watch?v=RKwayLSg_xI&t=55s

Initiativtagare/Curatorer: Nasim Aghili och Rani Nair (i samarbete med Malin Holgersson)

Grafisk form: Hanne Lindberg

Illustration: Shabnam Faraee

Producent: Johanna Gustafsson

www.fulkonst.se


*I det här projektet använder vi systerskap/sisterhood som en beskrivning av en solidarisk och icke-hierarkisk handling. Alla våra syskon är välkomna!

Finding Sisterhood har frågat kollegor ”Hur skulle konstscenen se ut om du fick bestämma?”.

Svaren finns på vår Youtube-kanal:

https://www.youtube.com/channel/UCpGEsYwG11YLLi7MButGx6g?view_as=subscriber

Och på Facebook:

https://www.facebook.com/konstgruppenful


Finding Sisterhood är ett projekt av konstgruppen Ful och Rani Nair produktion och är gjort i samarbete med MDT Sthlm med stöd av Kulturrådet, Konstnärsnämndens internationella program för dans, Lunds kommun, och Stenkrossens maxistöd.

ENG

Welcome to Korrespondens / Finding Sisterhood / Online Space


https://fulkonst.se/finding-sisterhood-online-space

The Art Group Ful´s decolonizing and queer feminist mapping Finding Sisterhood is now  
also available as an online venue.

Together with the art duo aghili / karlsson, Finding Sisterhood has presents
Korrespondens / Finding Sisterhood / Online Space - an online venue with more than 30 unique works made for the Art Group Ful and Finding Sisterhood.

The audience navigates between performances in the public space, artist talks, dreams of a better art scene and tributes to some of the artists who´ve changed the dance and performance scene forever. The repertoire also includes Ful's Pre Party for the upcoming performance Baba Karam - through Jamileh and Khordadian (premiere in August at Gothenburg Dance and Theater Festival) And the choreographer Mandeep Raikhy's video diary from their performance tour in India, the anti-nationalist project The Secular Project. Performance works created for a digital stage by, Rani Nair, Amanda Piña, Malin Holgersson, Nasim Aghili, Timimie Märak, ButchFemmeAB and many more - sisterly presented by Lilit Asiryans playful design of Ful’s digital body.

Korrespondens / Finding Sisterhood / Online Space is a collaboration between Finding Sisterhood and the artist duo aghili / karlsson

Artistic Leaders - Finding Sisterhood: Nasim Aghili and Rani Nair (in collaboration with Malin Holgersson)
Graphic design: Hanne Lindberg
Web design/development: Lilit Asiryan
Illustration: Shabnam Faraee
Producer: Johanna Gustafsson       

Finding Sisterhood is a project by the Art Group Ful and Rani Nair Productions and is made in collaboration with MDT, Stockholm, and with support from The Swedish Arts Council, Swedish Arts Grants Committee’s International dance program, Lund’s municipality, and Stenkrossen’s maxistödFinding Sisterhood MDT
On March 22-26 Finding Sisterhood will be at MDT.

We will live-stream presentations, conversation, parties, and workshops.

Specially invited guest Indian choreographer Mandeep Raikhy will be leading workshops and present the fantastic work Queen Size.

Om Queen Size: ”As a response to article 377 of the Indian Penal Code that criminalises gay sex in India, Queen Size is a choreographic exploration that takes the form of a detailed study of the intimacy between two men. Played out on a charpoy, the duet examines the nuts and bolts – carnal, mechanical and emotional – of a close encounter between two male bodies. In deliberately making this encounter visible, Queen Size poses questions around spectatorship, privacy and dissent. The work has been triggered by Nishit Saran’s article titled Why My Bedroom Habits Are Your Business, first published in the Indian Express in January 2000. “

Queen Size
runs in a 45-minute loop played out continuously over two and a half hours. The audience can enter the performance space at specific intervals through this period, and stay for as long as they like.”

https://mandeep.wordpress.com

Please register on the link below:

https://zoom.us/webinar/register/WN_v16mhAP4QNe3aD0Anyak
vQ

𝗟𝗶𝘃𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗮𝗺: https://vimeo.com/523725581


There will also be an exclusive pre-party to Ful’s coming project Baba Karam - through Jamileh and Khordadian

About the performance: Baba Karam- through Jamileh and Khordadian is a participatory performance piece that starting from the Iranian dance Baba Karam investigates queer dance memories, norms around masculine drag, and separatist club spaces. Baba Karam will take the form of parties that take inspiration from the Iranian (and surrounding areas) separatist parties where women undisturbed can dance for and with one another. However, we will not demand the parties be separatist but will welcome several gender expressions and identities. The work will move between house party and club space – a mix of formats that gives us the opportunity to bridge the gap between stage and auditorium, stranger and friend, performer and audience

Join our Pre- Party in the link below

https://vimeo.com/523767187

Artistic team:
Nasim Aghili, Rani Nair, Malin Holgersson in collaboration with set designer Björn Karlsson.

Finding Sisterhood on MDT is made in collaboration with MDT and the International Dance Program at the Swedish Arts Grants Committee and supported by Swedish Arts Council Finding Sisterhood

The art group Ful welcomes all siblings to the Act of Love/Act of Solidarity/Performance series/Dream


Finding Sisterhood*

Finding Sisterhood is a decolonising and queer mapping of contemporary dance and performance. This mapping departs from a need to mobilise a movement and name aesthetic currents that are vibrating and vital to contemporary dance and performance while at the same time being marginalised in its history and archives. Finding Sisterhood is one of many sisterly acts where space and platforms are shaped to present and create collective languages for artists who instead of discussing whiteness, cis and hetero norms are in conversation with their own and adjacent communities.


Finding Sisterhood premiered to the public on November 7, 2020. The mini-festival took place online with the world premiere of the live-streamed performance “Pleasure Against the Machine” by Navild Acosta + Fannie Sosa (the duo behind Black Power Naps) + an exclusive online work by the duo ButchFemmeAB + the premiere of the work “The Hami Project” by Jafar the Superstar.


Welcome speech and warm-up:

www.youtube.com/watch?v=RKwayLSg_xI&t=55s

Originator/Curators: Nasim Aghili and Rani Nair (in collaboration with Malin Holgersson)

Graphic design: Hanne Lindberg

Illustrator: Shabnam Faraee

Producer: Johanna Gustafsson

www.fulkonst.se*In this project, we use the term sisterhood to describe a non-hierarchical act of solidarity. All our siblings are welcome!

Finding Sisterhood have asked colleagues “If it were up to you, what would the art scene look like?”

Find the answers on our YouTube channel:

https://www.youtube.com/channel/UCpGEsYwG11YLLi7MButGx6g?view_as=subscriber

And on Facebook:

https://www.facebook.com/konstgruppenfulFinding Sisterhood is a project by the Art Group Ful and Rani Nair production and is made in collaboration with MDT Sthlm, and with support from The Swedish Arts Council, Swedish Arts Grants Committee’s International dance program, Lund’s municipality, and Stenkrossen’s maxistöd.