Finding Sisterhood

2020- 2021Finding Sisterhood MDT
22a-26e mars kommer Finding Sisterhood till MDT.

Det blir release för vår nya onlinescen (Ful i samarbete med konstduon aghili/karlsson) och vi kommer livesända presentationer, samtal, fest och workshops.

Specialinbjuden gäst är den indiska koreografen Mandeep Raikhy som kommer att leda workshops och presentera sitt fantastiska verk Queen Size.


Om Queen Size: ”As a response to article 377 of the Indian Penal Code that criminalises gay sex in India, Queen-size is a choreographic exploration that takes the form of a detailed study of the intimacy between two men. Played out on a charpoy, the duet examines the nuts and bolts – carnal, mechanical and emotional – of a close encounter between two male bodies. In deliberately making this encounter visible, Queen-size poses questions around spectatorship, privacy and dissent. The work has been triggered by Nishit Saran’s article titled 'Why My Bedroom Habits Are Your Business', first published in the Indian Express in January 2000.

Queen-size runs in a 45-minute loop played out continuously over two and a half hours. The audience can enter the performance space at specific intervals through this period, and stay for as long as they like.”

http://www.mandeepraikhy.com/

Det blir också en första exklusiv förfest i Fuls kommande projekt Baba Karam.
Om Baba Karam: Baba Karam är ett deltagande performanceverk som utifrån den iranska dansformen Baba Karam undersöker queera dansminnen, normer kring maskulin drag och separatistiska klubbrum. Baba Karam kommer ges i form av fester som hämtar inspiration i iranska (med omnejd) separatistiska fester där kvinnor ostörda dansar för och med varandra. Vi kommer dock inte kräva att festerna är separatistiska utan är tillåtande för flera könsuttryck och identiteter. Verket kommer röra sig mellan hemmafest och klubbrum – en blandning av format som ger oss möjlighet att överbrygga scen och salong, främling och vän, performer och publik.


Konstnärligt team: Nasim Aghili, Rani Nair, Malin Holgersson i samarbete med scenografen Björn Karlsson.

Finding Sisterhood är ett projekt av Konstgruppen Ful och Dans i Lund/Rani Nair och görs i samarbete med MDT, Stockholm, och med stöd från Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden, Lunds kommun och Stenkrossens maxistöd.Finding Sisterhood

Konstgruppen Ful välkomnar alla syskon till
Kärlekshandlingen/Solidaritetsakten//Performanceserien/Drömmen:

Finding Sisterhood*

Finding Sisterhood är en dekoloniserande och queer kartläggning av samtida dans och performance. Denna kartläggning startar utifrån ett behov av att mobilisera en rörelse och namnge estetiska strömningar som är vibrerande och livsviktiga för den samtida dans och performancescenen, men samtidigt marginaliserade i dess arkiv och historieskrivning. Finding Sisterhood är en av många systerliga akter där rum och plattformar formas för att presentera och skapa gemensamma språk för konstnärer som istället för att diskutera vithet, cis och heteronormer är i samtal med sina egna och angränsande communityn.


Finding Sisterhood fick publik premiär 7e November.  Minifestivalen gjordes online med världspremiären av den livesända online-föreställningen "Pleasure Against the Machine" av Navild Acosta + Fannie Sosa (duon bakom Black Power Naps) + ett exklusivt onlineverk av duon ButchFemmeAB + premiären av verket ”The Hami Project” av Jafar the Superstar


Välkomsttal och uppvärmning:

www.youtube.com/watch?v=RKwayLSg_xI&t=55s

Initiativtagare/Curatorer: Nasim Aghili och Rani Nair (i samarbete med Malin Holgersson)

Grafisk form: Hanne Lindberg

Illustration: Shabnam Faraee

Producent: Johanna Gustafsson

www.fulkonst.se


*I det här projektet använder vi systerskap/sisterhood som en beskrivning av en solidarisk och icke-hierarkisk handling. Alla våra syskon är välkomna!

Finding Sisterhood har frågat kollegor ”Hur skulle konstscenen se ut om du fick bestämma?”. Svaren finns på vår Youtube-kanal:

https://www.youtube.com/channel/UCpGEsYwG11YLLi7MButGx6g?view_as=subscriber

Och på Facebook:

https://www.facebook.com/konstgruppenful


Finding Sisterhood är ett projekt av Konstgruppen Ful och Dans i Lund/Rani Nair och görs i samarbete med MDT, Stockholm, och med stöd från Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden, Lunds kommun och Stenkrossens maxistöd.

Finding Sisterhood MDT
On March 22-26 Finding Sisterhood will be at MDT.

There will be a release for our new online stage (Ful in collaboration with the art duo aghili/karlsson) and we will live-stream presentations, conversation, parties, and workshops.

Specially invited guest Indian choreographer Mandeep Raikhy will be leading workshops and present the fantastic work Queen Size.

Om Queen Size: ”As a response to article 377 of the Indian Penal Code that criminalises gay sex in India, Queen-size is a choreographic exploration that takes the form of a detailed study of the intimacy between two men. Played out on a charpoy, the duet examines the nuts and bolts – carnal, mechanical and emotional – of a close encounter between two male bodies. In deliberately making this encounter visible, Queen-size poses questions around spectatorship, privacy and dissent. The work has been triggered by Nishit Saran’s article titled 'Why My Bedroom Habits Are Your Business', first published in the Indian Express in January 2000.

Queen-size runs in a 45-minute loop played out continuously over two and a half hours. The audience can enter the performance space at specific intervals through this period, and stay for as long as they like.”

http://www.mandeepraikhy.com/

There will also be an exclusive pre-party to Ful’s coming project Baba Karam.
On Baba Karam: Baba Karam is a participatory performance piece that starting from the Iranian dance Baba Karam investigates queer dance memories, norms around masculine drag, and separatist club spaces. Baba Karam will take the form of parties that take inspiration from the Iranian (and surrounding areas) separatist parties where women undisturbed can dance for and with one another. However, we will not demand the parties be separatist but will welcome several gender expressions and identities. The work will move between house party and club space – a mix of formats that gives us the opportunity to bridge the gap between stage and auditorium, stranger and friend, performer and audience.

Artistic team: Nasim Aghili, Rani Nair, Malin Holgersson in collaboration with set designer Björn Karlsson.

Supported by: Swedish Arts Council, TheSwedish Arts Grant’s committee, City of Lund and Stenkrossen. Co-production: MDT Stockholm

Finding Sisterhood

The art group Ful welcomes all siblings to the Act of Love/Act of Solidarity/Performance series/Dream


Finding Sisterhood*

Finding Sisterhood is a decolonising and queer mapping of contemporary dance and performance. This mapping departs from a need to mobilise a movement and name aesthetic currents that are vibrating and vital to contemporary dance and performance while at the same time being marginalised in its history and archives. Finding Sisterhood is one of many sisterly acts where space and platforms are shaped to present and create collective languages for artists who instead of discussing whiteness, cis and hetero norms are in conversation with their own and adjacent communities.


Finding Sisterhood premiered to the public on November 7, 2020. The mini-festival took place online with the world premiere of the live-streamed performance “Pleasure Against the Machine” by Navild Acosta + Fannie Sosa (the duo behind Black Power Naps) + an exclusive online work by the duo ButchFemmeAB + the premiere of the work “The Hami Project” by Jafar the Superstar.

Welcome speech and warm-up:

www.youtube.com/watch?v=RKwayLSg_xI&t=55s

Originator/Curators: Nasim Aghili and Rani Nair (in collaboration with Malin Holgersson)

Graphic design: Hanne Lindberg

Illustrator: Shabnam Faraee

Producer: Johanna Gustafsson

www.fulkonst.se


*In this project, we use the term sisterhood to describe a non-hierarchical act of solidarity. All our siblings are welcome!

Finding Sisterhood have asked colleagues “If it were up to you, what would the art scene look like?”

Find the answers on our YouTube channel:
https://www.youtube.com/channel/UCpGEsYwG11YLLi7MButGx6g?view_as=subscriber

And on Facebook:

https://www.facebook.com/konstgruppenful


Finding Sisterhood is a project by the Art Group Ful and Dans i Lund/Rani Nair and is made in collaboration with MDT, Stockholm, and with support from The Swedish Arts Council, The Swedish Arts Grants Committee, Lund’s municipality, and Stenkrossen’s maxistöd.
www.mandeepraikhy.com