Baba Karam – genom Jamileh och Khordadian

Baba Karam – through Jamileh and Khordadian
Turné med vår utomhusversion Baba Karam – genom Jamileh och Khordadian The Summer Sneak Peek i samarbete med Riksteatern!


10 maj: Växjö
25 maj: Umeå
1 juni: Boden
5 juni: Vimmerby
27 juni: Visby
29 juni: Varberg


Klicka här för spelplatser och mer info!


👆🏾 From the outdoor version Baba Karam – through Jamileh and Khordadian The Summer Sneak Peek at Stolt scenkonst, Aug 2021. Photo: Jenny Baumgartner.
Photos: Nemo Stocklassa Hinders and Puma Lagos Parra
Graphic design: Hanne Lindberg and Sepidar Hosseini


SWE
Baba Karam – genom Jamileh och Khordadian

Premiär på Göteborgs dans- och teaterfestival, Atalante 26 augusti 2021.

Koncept och idé: Ful (Nasim Aghili, Malin Holgersson, Rani Nair)
Medverkande: Parwin Hoseinia, Rani Nair, Jafar the Superstar, Rasuul (George Chamoun)
Röster dansminnen: Sepideh Khodarahmi, Ardeshir Bibakabadi, Romina Houshmand, Khaled Alesmael, ZIKO Hama
Manus och regi: Nasim Aghili
Koreografi: Rani Nair tillsammans med ensemblen*
Intervjuer och klipp av dansminnen: Malin Holgersson
Jafar the Superstars monolog: Edwin Safari
Scenografi: Björn Karlsson
Kostym: Björn Karlsson och Nasim Aghili tillsammans med ensemblen
Regiassistent: Alejandra Goic
Mask: Suz Åberg
Video: Nemo Stocklassa Hinders
Ljud video: Agnieszka Lewalski
Ljus video: Jonatan Winbo
B-foto: Lukas Wigardt
Grafisk form: Hanne Lindberg och Sepidar Hosseini
Producent: Johanna Gustafsson och Puma Lagos Parra

*Ett stort tack till alla hemmadansare som svarat på Fuls Open Call och som lånar ut era  favoritrörelser till det här verket. Utan er ingen dans! Tack till: Jamileh, Mohammad Khordadian, Ramesh Safavi, Vishnu Vardhani Rajan, Nazanin Aghili, RFSL Newcomers Youth, Göteborgs dans- och teaterfestival och personalen på Stora teatern, MDT, Haris Eloy, Zinat Hashemi, Negin Aghili, Mrinalini D’souza, Narges Hashemi, Mohamed Aghili, Farid Banihashemi, Anna Efraimsson, Sarah Melin, Maya Hald, Sepideh Khodarahmi, Valeria Bergmontt, Romina Houshmand, Sandhya Nair, Lea, Mira, Ravi, Amar, Gisle, Nisha, Nila, Helia, Arna och Julian Holgersson.

Presskontakt: info@fulkonst.se info@fulkonst.


Välkommen till Baba Karam – genom Jamileh och Khordadian! En deltagande dansföreställning som utgår ifrån vår favoritdans, den populära iranska dansformen baba karam.

Tre performers och en DJ bjuder upp dig till dans och en lyssning på queera dansminnen, i ett rum inspirerat av separatistiska fester där alla får möjlighet att dansa för och med varandra.

Verket är också en hyllning till de två tongivande och välkända amerikanskiranska koreograferna Jamileh och Mohammad Khordadian, som inspirerat miljontals runt om i världen att dansa baba karam. De har med sina viktiga arbeten förskjutit gränserna för vad dans kan göra och betyda för människor, och hur dans skapas i diaspora. 

Med den här föreställningen bjuder vi in dig till ett rum för dans och gemenskap som ställer frågor om och omkullkastar traditioner och normer inom dansfältet och västerländska sceniska presentationer. Genom den populära dansformen baba karam, i vilken queera begär alltid är närvarande, vill vi också utforska drag och maskuliniteter utifrån ett perspektiv som nödvändigtvis inte reproducerar de sanningar vi tar för givna inom en vit dragtradition.

Dansarna och DJ’n finns inte med i rummet IRL, utan interagerar och bjuder upp via en videoprojektion. På så vis skapar vi ett rum och ett nu som vi alla, trots distans, delar. Frånvaron av fysiska performerkroppar är inte bara en lösning som gör föreställningen mer säker och möjlig att genomföra (på olika platser) i en pandemi. Den är även en möjlighet att konstnärligt spegla och undersöka de specifika förutsättningar vi ställts inför. Förutsättningar som vi, under en längre tid framåt, med stor sannolikhet kommer att behöva arbeta utifrån och skapa nya metoder för. 

Baba Karam – genom Jamileh och Khordadian är ett verk som ställer frågor kring intimitet, mobilitet och vårt behov av att skapa rum för gemenskap som överbryggar fysisk distans. Detta till följd av den rådande pandemin men också som en självklar verklighet för människor levandes i diaspora, på flykt och i en tid av klimatförändringar.

Baba Karam – genom Jamileh och Khordadian produceras av Ful i samarbete med Göteborgs dans- och teaterfestival/Stora Teatern, MDT - Stockholm och Rani Nair production med finansiellt stöd av EU- nätverket Be SpectACTive, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Stockholms stads kulturförvaltning, Region Skåne, Lunds kommun och Stenkrossen Maxi-stöd.Följ oss gärna på SoMe!


Facebook
Instagram
YouTube

ENG
Baba Karam - through Jamileh and Khordadian

Premiere at Gothenburg Dance and Theatre Festival, Atalante on the 26th August 2021.

Concept and idea: Ful (Nasim Aghili, Malin Holgersson, Rani Nair)
Performers: Parwin Hoseinia, Rani Nair, Jafar the Superstar and Rasuul (George Chamoun)
Voices dance memories: Sepideh Khodarahmi, Ardeshir Bibakabadi, Romina Houshmand, Khaled Alesmael, ZIKO Hama
Direction and script: Nasim Aghili
Choreography: Rani Nair together with the ensemble*
Interviews and editing of dance memories: Malin Holgersson
Jafar the Superstar’s monologue: Edwin Safari
Set design: Björn Karlsson
Costume: Björn Karlsson and Nasim Aghili together with the ensemble
Assistant director: Alejandra Goic
Makeup designer: Suz Åberg
Video: Nemo Stocklassa Hinders
Sound video: Agnieszka Lewalski
Light video: Jonathan Winbo
2nd assistant camera: Lukas Wigardt
Graphic design: Hanne Lindberg and Sepidar Hosseini
Producer: Johanna Gustafsson and Puma Lagos Parra

*Thank you all party dancers for responding to our Open Call and lending us your favorite movements. Without you, no dance!


Thank you: Jamileh, Mohammad Khordadian, Ramesh Safavi, Vishnu Vardhani Rajan, Nazanin Aghili, RFSL Newcomers Youth, Gothenburg Dance and Theatre Festival and the staff at Stora teatern, MDT, Haris Eloy, Zinat Hashemi, Negin Aghili, Mrinalini D’souza, Narges Hashemi, Mohamed Aghili, Farid Banihashemi, Anna Efraimsson, Sarah Melin, Maya Hald, Sepideh Khodarahmi, Valeria Bergmontt, Romina Houshmand, Sandhya Nair, Lea, Mira, Ravi, Amar, Gisle, Nisha, Nila, Helia, Arna and Julian Holgersson.

Press contact: info@fulkonst.se

Welcome to a participatory dance performance based on baba karam – our favorite Iranian dance form! Three performers and a DJ invite you to dance and listen to memories of dance, in a room inspired by queer clubs and separatist parties where everyone gets to dance for and with one another.

The work is also a tribute to the two influential and well-known American-Iranian choreographers Jamileh and Mohammad Khordadian, who have encouraged millions of people all over the world to dance. Their important work has expanded the boundaries for what dance can do and mean to people. For many, they have also been influential in framing a dance created in diaspora.

With this performance we invite you to a space for dance and interaction that challenges and overthrows traditions and norms in the field of dance and Western performing arts. Through the popular dance of baba karam, with queer desires always present, we also want to explore drag from a perspective that does not necessarily reproduce the given truths of a white, Western drag tradition. We welcome expressions and traditions created within the diaspora and the decolonial field of thinking and art making.

The dancers and DJ will not be performing IRL. But they will interact and ask you to dance in the space that all of us, despite the distance, will be sharing. The physical absence of performers is not merely a way of making the performance safe and possible to tour during the pandemic. It also offers an artistic opportunity to create and explore the specific conditions confronting us in times of pandemic. Conditions that will most probably impact on how we work for years to come and that require us to find new approaches and methods. 

Baba Karam – through Jamileh and Khordadian is a piece that poses questions about intimacy, mobility and our need to create spaces for being together that bridge physical distances. This is a consequence of the pandemic but also an obvious reality for people living in the diaspora, as refugees, and in an era of climate change.

Baba Karam– through Jamileh and Khordadian is produced by Ful in collaboration with the Gothenburg Dance and Theatre Festival/Stora Teatern, MDT – Stockholm, and Rani Nair Production, with the support of the EU network Be SpectACTive, the Swedish Arts Council, the Swedish Arts Grants Committee, the City of Stockholm, Region Skåne, the City of Lund and Maxi grant from Stenkrossen.Welcome to follow us on SoMe!


Facebook
Instagram
YouTube
PRESSBILDER / PRESS PHOTOS