Baba Karam

2020 – 2021SWE

Baba Karam är ett deltagande performanceverk som utifrån den iranska dansformen Baba Karam undersöker queera dansminnen, normer kring maskulin drag och separatistiska klubbrum. Dansformen Baba Karam, stor genom dansaren och koreografen Jamilas arbete, är en dans som via rörelser iscensätter en stereotyp machokropp som konnoterar en särskild form av maskulinitet, en typ av drag som samtidigt ifrågasätter den västerländska drag-traditionens normer.Baba Karam kommer ges i form av fester som hämtar inspiration i iranska (med omnejd) separatistiska fester där kvinnor ostörda dansar för och med varandra. Vi kommer dock inte kräva att festerna är separatistiska utan är tillåtande för flera könsuttryck och identiteter. Verket kommer röra sig mellan hemmafest och klubbrum – en blandning av format som ger oss möjlighet att överbrygga scen och salong, främling och vän, performer och publik.

I vårt arbete med Baba Karam använder vi oss av en dekoloniserande praktik och utgår ifrån andra estetiska preferenser och traditioner än de rådande kring olika fenomen som scenkonst, samtida dans, drag, queera begär och konst som social yta. Baba Karam är en av många dansformer som lever och utvecklas utanför de normativa dansrummen och som följer helt andra mönster i relation till kunskapsöverföring och virtuositet. Ofta ”lärs” dansen ut via just fester.Baba Karam är ett verk som ställer frågor om och omkullkastar traditioner kring sceniska presentationer, deltagande performance, normer inom dansfältet och de sanningar vi känner till i relation till drag och dess västerländska utförande.


ENG

Baba Karam is a participatory performance that through the Iranian dance style Baba Karam examines queer dance memories, norms around masculine drag and separatist club scenes. The dance style Baba Karam – known through the work of the dancer and choreographer Jamila – is a dance that, through movements, stages/embodies a stereotypical macho body, a certain type of masculinity and a type of drag that questions the norms of the western drag traditions.

Baba Karam is a participatory performance that evolves through and originates from the Iranian dance style Baba Karam and its use of masculine drag. Inspired by women-only and other separatist parties, gatherings are staged with both performers and guests where queer desires and western norms concerning dance and drag are overturned. The art collective Ful’s upcoming public project called Baba Karam is a work that questions and reverses traditions around scenic presentations, participatory performance, norms in the dance field and the truths we know in relation to drag and its western implementation.

Baba Karam will be presented in the form of parties that also are performances that draw inspiration from Iranian (and surrounding) women-only parties where women undisturbed dance for and with each other. But our version of these parties will not be separatist but allow multiple gender expressions and identities. The performance will be a merging of home party and club scene – a particular blend of formats that makes it possible for us to bridge the gap between stage and seating section, stranger and friend, performer and audience.

In our work with Baba Karam, we use a decolonizing practice and base the work on other aesthetic preferences and traditions than the ruling around various phenomena such as performing arts, drag, queer desires and art as a social space. Baba Karam is one of many dance forms that live and develop outside the normative

dance rooms and that follow completely different patterns in relation to knowledge transfer and virtuosity. The dance is often "taught" through parties.

Baba Karam is a work that questions and reverses traditions around scenic presentations, participatory performance, norms in the dance field and the truths we know in relation to drag and its western implementation.