Baba Karam

2020 – 2021

                                                                                                                                                         Photo: Nemo Stocklassa Hinders

SWE
Baba Karam – genom Jamileh och Khordadian

Premiär på Göteborgs dans- och teaterfestival, Atalante 26 augusti 2021!

Biljetter till föreställningen
26 augusti + 27 augusti 2021

https://www.gdtf.se/sv/program/baba-karam/?date=2108260700


Regi och manus: Nasim Aghili
Koreografi: Rani Nair tillsammans med ensemblen
Ljud och intervjuer: Malin Holgersson
Jafar the Superstars monolog: Edwin Safari
Medverkande: Parwin Hoseinia, Rani Nair, Jafar the Superstar, Rasuul (George Chamoun)
Scenografi: Björn Karlsson
Kostym: Björn Karlsson och Nasim Aghili tillsammans med ensemblen
Regiassistent: Alejandra Goic
Mask: Susanne Åberg
Video: Nemo Stocklassa Hinders
Ljud video: Agnieszka Lewalski
Ljus video: Jonatan Winbo
B- foto: Lukas Wigardt
Grafisk form: Hanne Lindberg
Producent: Johanna Gustafsson

Konstgruppen Fuls kommande scenkonstverk är en deltagande dansföreställning som utgår ifrån den populära iranska dansformen baba karam.

Tre performers och en DJ bjuder upp gästerna (publiken) till dans och queera dansminnen, i ett rum inspirerat av separatistiska fester där alla får möjligheten att dansa för och med varandra.

Verket är också en hyllning till de två tongivande och välkända amerikanskiranska koreograferna Jamileh och Mohammad Khordadian som inspirerat miljontals runt om i världen att dansa baba karam. De har med sina viktiga arbeten förskjutit gränserna för vad dans kan göra och betyda för människor.

Ful vill med sin föreställning skapa ett rum för dans och gemenskap mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrunder. Genom denna populära dansform, som bl a bär på potential till queera läckage och mer inkluderande dansfester, vill vi ställa frågor om och omkullkasta traditioner och normer inom dansfältet och västerländska sceniska presentationer. Vi vill också arbeta med drag och queera begär men utifrån ett perspektiv som nödvändigtvis inte reproducerar de sanningar vi tar för givna inom en vit dragtradition.

Dansare och DJ finns inte med i rummet IRL. Istället interagerar och bjuder de upp via en eller flera videoprojektioner. Frånvaron av fysiska performerkroppar är inte bara en lösning som gör föreställningen mer säker och möjlig att genomföra (på olika platser) i en pandemi. Den är även en möjlighet att konstnärligt spegla och undersöka de specifika förutsättningar vi ställts inför. Förutsättningar som vi, under en längre tid framåt, med stor sannolikhet kommer att behöva arbeta utifrån och skapa nya metoder för.

Baba Karam – genom Jamileh och Khordadian är också ett verk som ställer frågor kring intimitet, mobilitet och vårt behov av att skapa rum för gemenskap som överbryggar fysisk distans. Detta till följd av den rådande pandemin men också som en självklar verklighet för människor levandes i diaspora, på flykt och i en tid av klimatförändringar.

Baba Karam – genom Jamileh och Khordadian produceras av Ful i samarbete med Göteborgs dans- och teaterfestival/Stora Teatern, MDT - Stockholm och Rani Nair production med finansiellt stöd av EU- nätverket Be SpectACTive, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Stockholms stads kulturförvaltning, region Skåne, Lunds kommun och Stenkrossen Maxi-stöd

ENG
Baba Karam - through Jamileh and Khordadian

Premiere at Gothenburg Dance and Theatre Festival, Atalante on the 26th August 2021!

Tickets for the performance
26th + 27th of August 2021

https://www.gdtf.se/sv/program/baba-karam/?date=2108260700


Direction and script: Nasim Aghili Choreography: Rani Nair together with the ensemble
Sound and interviews: Malin Holgersson
Jafar the Superstars monologue: Edwin Safari
Performers: Parwin Hoseinia, Rani Nair, Jafar the Superstar and Rasuul (George Chamoun)
Set design: Björn Karlsson
Costume: Björn Karlsson and Nasim Aghili together with the ensemble
Assistant director: Alejandra Goic
Mask: Susanne Åberg
Video: Nemo Stocklassa Hinders
Sound video: Agnieszka Lewalski
Light video: Jonathan Winbo
B-photografi: Lukas Wigardt
Graphic design: Hanne Lindberg
Production: Johanna Gustafsson

The Art Group Ful´s upcoming performance is a participatory dance performance based on baba karam, a popular Iranian dance form. 

Three performers and a DJ invite guests (the audience) to dance and listen to queer dance memories, in a room inspired by separatist parties, where everyone gets to dance for and with one another.

The work is also a tribute to the two influential and well-known American-Iranian choreographers Jamileh and Mohammad Khordadian, who have encouraged millions of people all over the world to dance baba karam. Their important works have expanded the boundaries for what dance can do and mean to people. 

Ful’s ambition with this performance is to create a space for dance and interaction for people of all ages and backgrounds. Through this popular dance, with its queer leakage and more inclusive dance parties, we seek to challenge and overthrow traditions and norms in the field of dance and Western performing arts. We also want to explore drag and queer desires, from a perspective that does not necessarily reproduce the given truths of a white drag tradition.

The dancers and DJ are not performing IRL. Instead, they interact and ask the audience to dance via one or more video projections. The physical absence of performers is not merely a way of making the performance safe and possible to tour during the pandemic.
It also offers an artistic opportunity to reflect and explore the specific conditions confronting us. Conditions that will most probably impact on how we work and that require us to find new approaches and methods for years to come.

Baba Karam – through Jamileh and Khordadian
is also a piece that poses questions about intimacy, mobility and our need to create spaces for being together that bridge physical distances. This is a consequence of the pandemic but also an obvious reality for people living in the diaspora, as refugees, and in an era of climate change.

Baba Karam– through Jamileh and Khordadian is produced by Ful in collaboration with the Gothenburg Dance and Theatre Festival/Stora Teatern, MDT – Stockholm, and Rani Nair Production, with the support of the EU network Be SpectACTive, the Swedish Arts Council, the Swedish Arts Grants Committee, the City of Stockholm, region Skåne, the City of Lund and a Maxi grant from Stenkrossen.