Baba Karam

2020 – 2021SWE

Baba Karam  – genom Jamileh och Khordadian

Premiär på Göteborgs dans- och teaterfestival, 26 augusti 2021!

Konstnärligt team:
Nasim Aghili (regi+manus), Malin Holgersson (ljud+intervjuer) & Rani Nair (koreografi)

Performers: Parwin Hoseinia, Rani Nair, Jafar the Superstar och Rasuul.

Scenograf: Björn Karlsson
Producent: Johanna Gustafsson
Grafisk form: Hanne Lindberg
www.fulkonst.se


Baba Karam är en deltagande dansföreställning som utgår ifrån den väldigt populära iranska dansformen baba karam och dess användande av maskulin drag. Tre performers och en DJ bjuder upp gästerna (publiken) till dans och queera dansminnen, i ett rum inspirerat av separatistiska fester där alla får möjligheten att dansa för och med varandra.

Verket är också en hyllning till de två tongivande och välkända amerikanskiranska koreograferna Jamileh och Mohammad Khordadian som uppmuntrat miljontals iranier, afghaner och andra västasiater runt om i världen att dansa baba karam. De har med sina viktiga arbeten förskjutit gränserna för vad dans kan göra och betyda för människor.

Ful vill med sin föreställning skapa ett rum för dans och gemenskap mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrunder. Genom denna populära dansform, som bl a bär på potential till queera läckage och mer inkluderande dansfester, vill vi ställa frågor om och omkullkasta traditioner och normer inom dansfältet och västerländska sceniska presentationer. Vi vill också arbeta med drag och queera begär men utifrån ett perspektiv som nödvändigtvis inte reproducerar de sanningar vi tar för givna inom en vit dragtradition.

Baba Karam är en föreställning som är corona-anpassad i sin utformning och har därmed möjlighet att resa och spelas på olika platser. Scenrummet som främst består utav av en stor persisk matta (dansmatta) inkluderar publikplatserna och är anpassad för både en liten eller stor grupp av deltagare/gäster/publik.

Dansare och DJ finns inte med i rummet IRL. Istället interagerar och bjuder de upp via en eller flera videoprojektioner. Frånvaron av fysiska performerkroppar är inte bara en lösning som gör föreställningen mer säker och möjlig att genomföra (på olika platser) i en pandemi. Den är även en möjlighet att konstnärligt spegla och undersöka de specifika förutsättningar vi ställts inför. Förutsättningar som vi, under en längre tid framåt, med stor sannolikhet kommer att behöva arbeta utifrån och skapa nya metoder för.

Baba Karam är också ett verk som ställer frågor kring intimitet, mobilitet och vårt behov av att skapa rum för gemenskap som överbryggar fysisk distans. Detta till följd av en pandemi men också som en självklar verklighet för människor levandes i diaspora, på flykt och i en tid av klimatförändringar.


Baba Karam produceras av Ful i samarbete med Göteborgs dans- och teaterfestival/Stora Teatern, EU- nätverket Be SpectACTive, MDT - Stockholm och Rani Nair production med stöd av Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden, Stockholms stads kulturförvaltning, Lunds kommun och Stenkrossen Maxi-stöd

ENG

Baba Karam - through Jamileh and Khordadian

Premiere Gothenburg Dance and Theatre Festival on the 26th August 2021!

Artistic team:
Nasim Aghili (direction+script), Malin Holgersson (sound+interviews) and Rani Nair (choreography)

Performers:
Parwin Hoseinia, Rani Nair, Jafar the Superstar and Rasuul

Set design: Björn Karlsson
Production: Johanna Gustafsson
Graphic design: Hanne Lindberg
www.fulkonst.se


Baba Karam is a participatory dance performance based on baba karam, a popular Iranian dance form, and its use of masculine drag. Three performers and a DJ invite guests (the audience) to dance and listen to queer dance memories, in a room inspired by separatist parties, where everyone gets to dance for and with one another.

The work is also a tribute to the two influential and well-known American-Iranian choreographers Jamileh and Mohammad Khordadian, who have encouraged millions of Iranians, Afghans and other West Asians all over the world to dance baba karam. Their important works have expanded the boundaries for what dance can do and mean to people.

Ful’s ambition with this performance is to create a space for dance and interaction for people of all ages and backgrounds. Through this popular dance, with its queer leakage and more inclusive dance parties, we seek to challenge and overthrow traditions and norms in the field of dance and Western performing arts. We also want to explore drag and queer desires, from a perspective that does not necessarily reproduce the given truths of a white drag tradition.

Baba Karam has been adapted for covid-19 and is thus safe to tour and perform in different venues. The performance space, consisting primarily of a large Persian rug (dance mat), includes audience seating and can be adjusted for both large and small groups of participants/guests/audiences.

The dancers and DJ are not performing IRL. Instead, they interact and ask the audience to dance via one or more video projections. The physical absence of performers is not merely a way of making the performance safe and possible to tour during the pandemic.
It also offers an artistic opportunity to reflect and explore the specific conditions confronting us. Conditions that will most probably impact on how we work and that require us to find new approaches and methods for years to come.

Baba Karam is also a piece that poses questions about intimacy, mobility and our need to create spaces for being together that bridge physical distances. This is a consequence of the pandemic but also an obvious reality for people living in the diaspora, as refugees, and in an era of climate change.


Baba Karam is produced by Ful in collaboration with the Gothenburg Dance and Theatre Festival/Stora Teatern, the EU network Be SpectACTive, MDT – Stockholm, and Rani Nair Production, with support from the Swedish Arts Council, the Swedish Arts Grants Committee, the City of Stockholm, the City of Lund and a Maxi grant from Stenkrossen.